Aktualizácia klinických štúdií -
plenárne zasadnutie EHDN Online (september 2021)

– Written by the Moving Forward Team on October 13th 2022

– Počúvanie prezentácií o prebiehajúcich a pripravovaných klinických skúškach počas virtuálnej konferencie EHDN ma naplnilo novým nadšením a energiou – hovorí Astri Arnesen, prezidentka EHA. 

Všetkých nás zasiahli neúspechy v skúškach Roche a Waves na začiatku tohto roka. Počas konferencie sa však znovu a znovu ukázalo, že práca pokračuje vo veľmi dobrom tempe. Nižšie nájdete krátky zoznam s najzaujímavejšími informáciami o prebiehajúcich štúdiách a štúdiách, ktoré sú blízko k začatiu náboru účastníkov:

Prvý pacient dostal v auguste dávku nového lieku s názvom WVE3.  Nová štúdia sa nazýva Select-HD a je to štúdia fázy 1b/2a.  Do štúdie bude zaradených 36 účastníkov v skorých štádiách HCH.  Vissia Viglietta vo svojej prezentácii povedala, že urobili niekoľko vylepšení svojho lieku a že WVE3 je silnejší a má silnejší knockdown efekt (efekt vyradenia) na mutantný huntingtin.

Ďalším dôležitým aspektom WVE3 je, že sa zameriava len na mutovaný huntingtin, pričom zdravý zostáva nedotknutý. Aby mohli identifikovať len mutantný proteín, používajú takzvané snipy (SNP) a WVE3 sa viaže na SNP3, ktorý by mal byť prítomný približne u 40 % pacientov s HCH.  Tlačovú správu spoločnosti Waves o začatí skúšky si môžete prečítať tu.

Michael Hayden vo svojej prezentácii uviedol, že nábor do štúdie PROOF-HD prebieha veľmi dobre.  Spoločnosť očakáva, že do konca tohto roka bude v štúdii aktívnych všetkých 480 účastníkov. V tejto štúdii dostávajú účastníci buď aktívny liek pridopidín, alebo placebo užívaním tabliet dvakrát denne. 

Trvanie štúdie bude 65 až 78 týždňov.  Spoločnosť Prilenia chce mať výsledky analyzované a schopné požiadať o schválenie na jeseň 2023.  Viac informácií o skúške si môžete prečítať tu.

Beth Borowsky predstavila pripravovanú štúdiu s liekom Branaplam, ktorý už bol testovaný na deťoch so SMA.

V laboratórnych štúdiách a štúdiách na zvieratách sa preukázalo, že Branaplam znižuje hladinu Huntingtinu. Bol už testovaný v prvej fáze štúdie na zdravých dobrovoľníkoch.  Testy ukázali, že po jednorazovom podaní lieku Branaplam sa u účastníkov znížil obsah huntingtínu.  Branaplam sa užíva perorálne prehltnutím kapsuly.

Spoločnosť Novartis je teraz pripravená vykonať štúdiu fázy 2b – na preskúmanie bezpečnosti a zníženia mHTT a potenciálu spomalenia progresie ochorenia.  Účastníci budú dostávať liek alebo placebo raz týždenne.  20 % bude dostávať placebo.  Štúdia bude trvať 16 týždňov a účastníci budú rozdelení do skupín a každá skupina bude dostávať iné dávky. Po uplynutí 16 týždňov bude všetkým účastníkom ponúknuté Open Label predĺženie, čo znamená, že im bude ponúknutý aktívny liek v dávke, ktorá sa na základe výsledkov štúdie zdá byť najlepšia.

Spoločnosť Novartis chce mať prvého pacienta do konca roka 2021 a bude mať pracoviská v Spojenom kráľovstve, Nemecku, Francúzsku, Španielsku, Rusku, Taliansku, Belgicku, Litve a Maďarsku.

Maurice Zauderer, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Vaccinex, vo svojej prezentácii povedal: Verím, že náš liek Pepinemab odďaľuje alebo zastavuje pokles kognitívnych funkcií pri HCH.

Spoločnosť Vaccinex vykonala štúdiu s názvom Signal, ktorá bola ukončená na jeseň 2020 a bohužiaľ nedosiahla významný účinok. Po podrobnom preštudovaní výsledkov však videli, že podskupina účastníkov zaznamenala významný účinok lieku pri kognitívnych meraniach.

Týkalo sa to tých, ktorí boli v pokročilejšom štádiu ochorenia a mali viac symptómov (skóre 11 alebo menej v celkovej funkčnej schopnosti, kde 13 je bez symptómov) ako tých, ktorí boli vo veľmi skorej fáze alebo prodromálnej fáze HCH.  Snímky mozgu (MRI) ukázali, že liečení jedinci mali menší úbytok mozgového tkaniva ako tí, ktorí dostávali placebo.

Spoločnosť Vaccinex preto plánuje pokračovať v štúdii fázy 3 s účastníkmi, ktorí sú v mierne pokročilejšom štádiu ochorenia ako v prvej fáze, a s väčším počtom kognitívnych testov ako primárnym výsledkom, čo znamená, že účinok by sa mal merať na základe kombinácie viacerých výsledkov testov, a nie iba dvoch, ako to bolo v prípade Signal.

Brian Pfister hovoril o ich lieku s názvom PTC518, ktorý sa podáva perorálne.  Spoločnosť začala fázu 1 skúšania so zdravými dobrovoľníkmi. V tejto štúdii zistili, že u účastníkov, ktorí dostávali najvyššiu dávku lieku, sa Huntingtin znížil o 50 %. Pri testovaní lieku na opiciach videli, že krvno-mozgová bariéra bola prekonaná a liek sa distribuoval v mozgu.

Účinok sa po niekoľkých hodinách vráti a po 72 až 96 hodinách sa viac-menej vytratí z tela.  Keďže sa liek užíva perorálne, znižuje hladinu huntingtínu nielen v mozgu, ale aj vo všetkých ostatných častiach tela.  PTC chce ešte tento rok prejsť do druhej fázy skúšania vo viacerých krajinách.

Počas konferencie predstavil veľmi zaujímavé novinky aj nováčik v komunite HCH.  Catherine Scart-Grèsová zo španielskej spoločnosti SOMBiotech nám povedala, že budú vykonávať štúdiu fázy 2b so 129 pacientmi.  Štúdia bude zahŕňať viac ako 20 európskych pracovísk a očakáva sa, že sa začne do konca roka 2021.

Účastníci budú rozdelení do 3 skupín alebo ramien, ako sa to často nazýva v štúdiách. Jedna skupina dostane placebo, druhá skupina dostane 200 mg dávku lieku a tretia skupina dostane dávku 300 mg.  Liek sa užíva perorálne dvakrát denne.

Hlavným „cieľom“ tohto lieku je zníženie chorey, ale očakáva sa, že môže mať pozitívny vplyv aj na psychiatrické príznaky.

Spoločnosť SOM Biotech uskutočnila štúdiu fázy 2a s 32 pacientmi s HCH.  V tejto štúdii zaznamenali zlepšenie motorických testov u 57 % účastníkov, ktorí dostávali aktívny liek.  Všetkým 32 účastníkom ponúkli pokračovať v štúdii v otvorenom predĺžení, v ktorom všetci dostávali aktívny liek

Spoločnosť Voyager Therapeutics už dlhší čas plánovala vykonať skúšku na HCH s ich génovou terapiou.  Ich prístup je trochu podobný prístupu spoločnosti Uniqure a plánovalo sa, že liek sa bude podávať injekciami do mozgu.  Spoločnosť Voyager nedávno oznámila, že svoje plány pozastavila.

Nerobí sa to preto, že by stratili vieru v potenciál liečby HCH pomocou ich lieku.  Dôvodom je, že sa snažia podávať liek prostredníctvom spinálnych injekcií, a nie operáciou mozgu.  Je to oveľa jednoduchší postup a v prípade schválenia lieku umožní poskytovať liečbu väčšiemu počtu kliník.

follow us on our new social media channels!

Watch our campaign videos, project updates, exclusive content and more.